Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden website

De website wealllovemi.be is eigendom van Mi! BVBA, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0598.690.730. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend bedoeld als informatief. Mi! BVBA levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behoudt Mi! BVBA zich het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Auteursrechtelijk beschermde werken

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie (met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mi! BVBA.

Links naar andere websites

Mi! BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop deze website door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van wealllovemi.be.be. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Doelmatigheid van de verstrekte informatie

Mi! BVBA kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Afstand van aansprakelijkheid

Mi! BVBA sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Mi! BVBA is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Contactgegevens organisatie

Dit is in eerste instantie de website van Mi! BVBA
Adres: Oostmalsesteenweg 124N, 2520 Ranst
Telefoon: 0473/46.47.68
email: info@wealllovemi.be
BTW-nummer: BE 0598 690 730

Privacy Policy

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2018

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van Mi! Streetfood,   (hierna “wij”, “ons” genoemd).
Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Persoonsgegevens die wij verzamelen 

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en je de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. je geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer je een offerte aanvraag doet, je een algemene vraag stelt, je zich inschrijft voor onze promo’s en/of nieuwsbrieven, je bepaalde content (vb. Recepten, E-book, whitepaper,…)wil downloaden,…

Gegevens die wij verzamelen:
Contactgegevens: Naam, adresgegevens, email, telefoonnummer
Professionele gegevens: CV, gegevens op het sollicitatieformulier

Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze contactpersonen werken (bv: BTW- nummer, activiteitensector, adres,…) alsook informatie met betrekking tot de eventlocatie.

> Lees zeker ook onze cookie statement (onderaan deze pagina).

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die je ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met jou te beheren, of om de website en aan jou gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we jouw gegevens ook om uw cateringaanvragen en -uitvoering correct af te handelen.

We kunnen je persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, je promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor je kunnen zijn.

Je kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van Communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht of te mailen naar dpo@wealllovemi.be

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten:

 • Opvolging cateringaanvraag
 • Nieuwsbrief uitsturen
 • Promo’s uitsturen
 • Verbeteren van de service
 • Klantenservice aanbieden
 • Klachten afhandelen
 • Reageren op sollicitaties
 • Opnemen in planning voor uitvoering

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Overdracht van gegevens aan derden 

Je gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen.
In geval van een cateringovereenkomst met andere betrokken partijen worden de gegevens wel gecommuniceerd voor een vlotte uitvoering, deze worden niet echter niet bijgehouden door de betrokken partijen.

De gegevens die je ons verstrekt in het kader van een sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden overgedragen.

Veiligheid van je persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving

Jouw rechten

 • Recht van toegang en inzage
  Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van je persoonsgegevens maken.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet
  Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Recht om klacht in te dienen
  je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.

Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij jou aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Adres: Oostmalsesteenweg 124N, 2520 RANST
Telefoonnummer: 0473/46.47.68
Data Protection Officer”: dpo@wealllovemi.be

Cookiewetgeving

Welke partijen zijn er?

In deze cookie statement (“cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

‘Mi! Catering’: Mi! BVBA met zetel te Oostmalsessteenweg 124N, 2520 RANST en ondernemingsnummer BE0598690730.

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met “Mi! Catering” via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005061332&table_name=wet)

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde functionele cookies, die het gebruik van de website voor jou als bezoeker beter maken, en niet-functionele cookies voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te verbeteren naar de toekomst.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

Informatie over ons gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website. Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan je ons steeds contacteren.

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org

Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer
>In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
>Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
>Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox
> Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
> Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
> Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome
> Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
> Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
> Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari
> Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
> Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ uit.
> Click ‘Save’.

Indien je nog vragen mocht hebben over deze cookie statement, neem dan contact op met ons.